20+ Mẫu Đơn Xin Nghỉ Phép Ngắn Gọn, Hay, Đầy Thuyết Phục

Mẫu đơn xin nghỉ phép ngắn gọn, hay, đầy tính thuyết phục giúp cho việc xin nghỉ phép của các bạn công nhân, công chức được thuận lợi.

Mẫu đơn xin nghỉ phép
Mẫu đơn xin nghỉ phép

Trong cuộc sống của những người lao động, công nhân, viên chức không thể tránh khỏi có lúc vì một lý do nào đó mà phải xin nghỉ phép một thời gian nhất định để giải quyết vấn đề. Khi này thì bên cạnh một số người có thể tự viết tay thì cũng không ít trường hợp không biết nên làm thế nào cho đúng mà lại hay, thuyết phục được cấp trên ký duyệt đồng ý cho mình dễ dàng.

Đến với bài viết này ắt hẳn bạn cũng đang quan tâm đến vấn đề đơn xin nghỉ phép rồi đúng không? Sẽ không mất quá nhiều thời gian để bạn có thể xem và tìm ra được một mẫu đơn phù hợp tại Thuthuatnhanh.com dưới đây. Nào cùng kéo xuống phía dưới để tìm hiểu ngay nhé!

Mẫu đơn xin nghỉ phép công ty

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

____*****____

ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP

Kính gửi: Giám đốc Công ty cổ phần ABC

Tên tôi là NGUYỄN VĂN A

CMTND số:

Làm việc tại Phòng kinh doanh công ty

Chức vụ: Phó Phòng

Điện thoại:

Tôi kính đề nghị công ty cho tôi nghỉ phép …… ngày, (kể từ ngày …… tháng ……. năm..…. đến ngày……. tháng ….. năm …..).

Lý do xin nghỉ phép: Xin nghỉ phép để chăm con ốm tại Bệnh Viện.

Tôi đã bàn giao công việc trong thời gian nghỉ phép lại cho Ông Trần Văn B hỗ trợ tôi giải quyết công việc trong thời gian nghỉ phép.

Tôi xin hứa sẽ cập nhật đầy đủ nội dung công tác trong thời gian vắng. Rất mong Ban Giám đốc xem xét và chấp thuận.

Xin trân trọng cảm ơn!

…….. ngày … tháng …. năm ……

NGƯỜI LÀM ĐƠN

Mẫu đơn xin nghỉ phép thông thường

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP

Kính gửi: – Ban Giám đốc ………………….

– Trưởng Phòng Hành chính – Nhân sự

– Trưởng Phòng ………………..

Tên tôi là:……………………………………………….………………………

Chức vụ hiện tại:……………………..….…….………………………………

Điện thoại liên hệ khi cần: ………………….…………………..……………

Kính đề Ban Giám đốc, Trưởng Phòng Hành chính – Nhân sự và Trưởng phòng .………………..………..…. cho tôi nghỉ phép …… ngày, (kể từ ngày …… tháng ……. năm..…. đến ngày……. tháng ….. năm …..).

Lí do: ……………………………………………………………………………………………

Tôi đã bàn giao công việc trong thời gian nghỉ phép lại cho ông (bà):

…………………………… ……… Phòng ………………

Ông (bà) …………………………… sẽ thay tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao theo quy định.

Tôi xin hứa sẽ cập nhật đầy đủ nội dung công tác trong thời gian vắng. Rất mong Ban Giám đốc xem xét và chấp thuận.

Xin trân trọng cảm ơn!

…….. ngày … tháng …. năm ……

NGƯỜI LÀM ĐƠN

Mẫu đơn xin nghỉ phép năm 2023 cho người lao động

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________

ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP

– Căn cứ Điều 113 Bộ luật Lao động 2019;

– Căn cứ Nghị định 145/2020/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 35/2022/NĐ-CP);

– Căn cứ quy định của Công ty…………………………………

Kính gửi: – Ban Giám đốc Công ty………………………….

– …………………………………………….

Tôi tên là:…………………… Sinh ngày:…/…/…

Điện thoại liên hệ: …………………………………………………………………………………….

Hiện đang làm việc tại: ………………………… của Công ty……………………………….

Tôi làm đơn này để xin phép Công ty cho tôi được nghỉ hằng năm theo quy định tại Điều 113 Bộ luật Lao động 2019 từ ngày …/…/2023 đến hết ngày…/…/2023 (tương ứng … ngày phép hằng năm).

Lý do nghỉ phép:…………………………………………………………………………………………………………

Trong thời gian nghỉ, tôi sẽ bàn giao công việc lại cho ông (bà)……………………………….. hiện đang làm việc tại:………………………….của Công ty……………………………………………………….

Ông (bà)……………………. sẽ thay thế tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao theo quy định của Công ty.

Tôi xin cam đoan sẽ cập nhật đầy đủ tình hình công việc trong thời gian nghỉ phép và cam kết sẽ trở lại làm việc đúng thời hạn quy định.

Rất mong Ban Giám đốc Công ty xem xét và giải quyết cho tôi nghỉ phép theo nguyện vọng nêu trên.

Trân trọng cảm ơn!

BAN GIÁM ĐỐC

(ký và ghi rõ họ tên)

…, ngày…tháng…năm 2023

NGƯỜI LÀM ĐƠN

(ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu đơn xin nghỉ phép không lương

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP KHÔNG HƯỞNG LƯƠNG

Kính gửi: – Ban Giám Đốc Công Ty ……………………………

– Trưởng phòng Hành Chính – Nhân Sự

– Trưởng bộ phận ………………………………………………….

Tôi tên là: ……………………………………………………………

Ngày/ Tháng/ Năm sinh: ……………………………………………

Chức vụ: ……………………………………………………………………………………

Điện thoại liên lạc: …………………………………………………………………………

Nay tôi làm đơn này xin phép Ban Giám Đốc, Trưởng phòng HC – NS, Trưởng bộ phận ……….… cho tôi được nghỉ phép không hưởng lương từ ngày……đến ngày …………..

Lý do nghỉ phép: ……………………………………………………………………………

Tôi xin cam kết trở lại công tác sau khi hết thời gian xin nghỉ phép, nếu không tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Kính mong Ban Giám Đốc xem xét và chấp thuận.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Giám Đốc

Phòng HC – NS

Trưởng bộ phận

……, ngày…tháng…năm…

Người làm đơn

Mẫu đơn xin nghỉ phép của công chức

Mẫu 1:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——-***——-

ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP

Kính gửi:

– Ban giám đốc – Công ty………………………….

– Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính – Quản trị

– Trưởng ……………….………………………….

Tên tôi là:……………… Nam/nữ………………….

Ngày, tháng, năm sinh:………… tại………………

Địa chỉ thường trú:………………………………………

Điện thoại liên hệ khi cần:……………………………

Đơn vị công tác:…………… Chức vụ:……………..

Nay tôi làm đơn này xin đề nghị Ban lãnh đạo – Công ty …………. cho tôi được nghỉ phép

+ Từ: ……….giờ ……..phút, ngày:……tháng …… năm 20…

Đến: ……..giờ ……..phút, ngày:……tháng …… năm 20…

+ Lý do: ………………………………………………………..

…………………………………………………………………….

+ Nơi nghỉ phép: …………………………………………….

Tôi đã bàn giao công việc trong thời gian nghỉ phép lại cho ông (bà): ……… là đồng nghiệp của tôi. Ông(bà): …… sẽ thay thế tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao theo quy định. Tôi xin hứa sẽ cập nhật đầy đủ nội dung công tác trong thời gian vắng. Kính mong nhà trường xem xét chấp thuận

Trân trọng.

Ban Giám Đốc

(Duyệt)

Phòng

Tổ chức – Hành chính – Quản trị

(Xác nhận)

Ý kiến của

Trưởng đơn vị

(Nêu ý kiến cụ thể, ký và ghi rõ họ tên)

Tp ………, ngày …… tháng …… năm 20……

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu 2:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP

Kính gửi: ………………………………………………………………………….

Tôi tên là: ………………………………………… …………………

Ngày/ Tháng/ Năm sinh: ……………………………… Tại: …………………..

Chức vụ: ………………………………………………………………………….

Đơn vị công tác: ………………………………………………………………….

Điện thoại liên lạc: …………………………………………………………………

Nay tôi làm đơn này xin phép …………… cho tôi được nghỉ phép từ ngày…/…/…. đến ngày …/…./…..

Lý do xin nghỉ: ………………………………………………………………………………………………………………………

Trong thời gian xin nghỉ, tôi xin bàn giao công việc lại cho ………………………

Tại phòng …………………………………………………………………………

Tôi xin hứa sẽ cập nhật tình hình công việc thường xuyên trong thời gian nghỉ và cam kết trở lại làm việc đúng thời hạn quy định.

Kính mong ……………………… giải quyết cho tôi nghỉ phép theo nguyện vọng trên.

Xin trân trọng cảm ơn!

Xác nhận của Trưởng phòng

….., ngày….tháng….năm…

Người làm đơn

Một số mẫu đơn xin nghỉ phép hay, thuyết phục nhất

Mặc dù làm đơn xin nghỉ phép không đòi hỏi quá cao siêu nhưng chí ít người viết cũng phải thể hiện được sự trân thành, thông tin và các lý do chính đáng khi muốn xin nghỉ phép tại nơi đang làm. Để thông qua đó người quản lý, cấp trên thông hiểu và hài lòng đồng ý phê duyệt cho nghỉ. Việc làm này không phải ai cũng có thể thực hiện được.

Với những mẫu đơn mà Thuthuatnhanh.com chia sẻ ở trên đây sẽ giúp các bạn công nhân, viên chức, người lao động thuận lợi hơn trong vấn đề xin nghỉ phép. Nếu bạn nào có nhu cầu hay thấy hữu ích thì có thể lưu ngay về máy để dùng khi cần nhé!

Xem thêm:

Những bài liên quan

Back to top button