Mẫu Thỏa Thuận Sử Dụng Hình Ảnh Cá Nhân Chi Tiết Nhất

Mẫu thỏa thuận sử dụng hình ảnh cá nhân ngắn gọn mà chi tiết, đầy đủ nhất cho các tổ chức, xí nghiệp, cá nhân khi muốn dùng ảnh cá nhân nào đó.

Mẫu thỏa thuận sử dụng hình ảnh cá nhân
Mẫu thỏa thuận sử dụng hình ảnh cá nhân

Ta có thể hiểu mẫu thỏa thuận sử dụng hình ảnh cá nhân là mẫu cam kết sử dụng hình ảnh cá nhân hay văn bản, hợp đồng cho phép sử dụng hình ảnh cá nhân cho những mục đích thương mại nào đó của các công ty, xí nghiệp, tổ chức hoặc cá nhân. Nó có tác dụng bảo vệ quyền cho chủ sở hữu và cung cấp quyền cho người có nhu cầu dùng.

Dưới đây là mẫu thỏa thuận sử dụng hình ảnh cá nhân ngắn gọn mà chi tiết, đầy đủ, chuẩn nhất hiện nay mà Thuthuatnhanh.com muốn chia sẻ, bạn có thể xem tìm hiểu và tham khảo hay tải về dùng nếu thấy cần thiết nhé!

Mẫu thỏa thuận sử dụng hình ảnh cá nhân

Mẫu 1:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…, ngày … tháng … năm …

THỎA THUẬN SỬ DỤNG HÌNH ẢNH CÁ NHÂN

Số:

Căn cứ Bộ luật Dân sự 2015;

Căn cứ Luật Thương mại 2005;

Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi và bổ sung 2019;

Căn cứ khả năng và nhu cầu của các bên:

Hôm nay ngày … tháng … năm …, chúng tôi gồm:

BÊN A: BÊN CÓ HÌNH ẢNH

Họ và tên: Nguyễn Thị A

Sinh ngày:

Quê quán:

Địa chỉ thường trú:

Số CMT:

Số điện thoại:

BÊN B: BÊN SỬ DỤNG HÌNH ẢNH

CÔNG TY TNHH B

Trụ sở chính:

Địa chỉ:

Mã số thuế:

Số điện thoại:

Người đại diện:

Chức vụ:

Sau khi bàn bạc, các bên đồng ý ký kết thỏa thuận với các điều khoản:

Điều 1: Nội dung hợp đồng

Bên A đồng ý cho bên B sử dụng hình ảnh cá nhân của mình:Thời hạn 05 nămMục đích: quảng bán sản phẩm của công ty B

Điều 2. Cách thức thực hiện

Bên B sử dụng các hình ảnh bên A chụp cùng sản phẩm của bên B đăng lên các website của công ty, báo đài, poster,…… cùng với thông tin về sản phẩm.

Điều 3. Chi phí và phương thức thanh toán

Bên B trả thù lao cho việc sử dụng hình ảnh cá nhân của bên A với số tiền là: 100.000.000 đồng (bằng chữ: Một trăm triệu đồng)

Thời hạn thanh toán: Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

Phương thức thanh toán: Chuyển khoản

Người nhận: ……………………….STK:

Trường hợp bên B chậm thanh toán cho bên A thì bên B phải trả lãi trên số tiền chậm trả theo lãi suất nợ quá hạn trung bình trên thị trường tại thời điểm thanh toán tương ứng với thời gian chậm trả. Trường hợp bên B chậm thanh toán quán 02 tháng kể từ ngày hết hạn thanh toán, bên A có quyền chấm dứt hợp đồng.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của bên A

4.1. Quyền của bên A

– Yêu cầu bên B thanh toán đầy đủ và đúng thời hạn.

– Bên A có quyền yêu cầu bên B tháo gỡ hình ảnh của mình, nếu phát hiện bên B sử dụng không đúng phạm vi, mục đích sử dụng. Đồng thời yêu cầu bên B bồi thường thiệt hại nếu bên B sử dụng hình ảnh của bên A và mục đích xấu, gây ảnh hưởng đến hình ảnh của bên A

– Bên A được quyền cho phép những đơn vị khác sử dụng hình ảnh của mình.

4.2 Nghĩa vụ của bên A

– Cung cấp hình ảnh cho bên B đúng thời hạn hoặc phối hợp chụp ảnh quảng cáo theo yêu cầu của bên B

– Giữ gìn hình ảnh cá nhân và sản phẩm quảng cáo của bên B, nếu làm ảnh hưởng, gây thiệt hại thì phải chịu trách nhiệm.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của bên B

5.1. Quyền của bên B

– Được sử dụng hình ảnh của bên A để đăng lên website quảng cáo, trên các trang mạng, in hình ảnh lên poster, tờ rơi,…. Nhằm mục đích quảng cáo sản phẩm của công ty.

– Được quyền chỉnh sửa hình ảnh của bên A nếu được bên A đồng ý.

5.2. Nghĩa vụ của bên B

– Sử dụng hình ảnh của bên A đúng phạm vi, mục đích sử dụng.

– Không được tự ý chỉnh sửa hình ảnh của bên A.

– Thanh toán đầy đủ, đúng hạn

– Chịu trách nhiệm về sản phẩm quảng cáo, nếu gây ảnh hưởng đến bên A thì phải bồi thường.

Điều 6. Trách nhiệm bồi thường và phạt vi phạm

6.1. Bồi thường thiệt hại

Bên nào gây thiệt hại cho bên kia thì phải bồi thường thiệt hại theo thỏa thuận hợp đồng và quy định của pháp luật. Thiệt hại thực tế phải được bồi thường toàn bộ và kịp thời. Khi bên bị thiệt hại có lỗi trong việc gây ra thiệt hại thì không được bồi thường phần thiệt hại do lỗi của mình gây ra. Bên có quyền và lợi ích bị xâm phạm không được bồi thường nếu thiệt hại xảy ra do không áp dụng các biện pháp cần thiết, hợp lý để ngăn chạn, hạn chế thiệt hại cho mình.

6.2. Phạt vi phạm

Các bên cam kết thực hiện nghiêm túc các điều khoản đã thỏa thuận trên, không được thay đổi hoặc hủy bỏ hợp đồng, bên nào không thực hiện hoặc đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng mà không có lý do chính đáng thì sẽ bị phạt 8% giá trị hợp đồng bị vi phạm.

Điều 7. Sự kiện bất khả kháng

Trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng: động đất, lũ lụt, hỏa hoạn, chiến tranh, dịch bệnh,… khiến việc thực hiện hợp đồng phải tạm dừng thì hai bên thỏa thuận tạm dừng cho đến khi khắc phục được sự cố. Trong thời hạn 02 tháng, nếu chưa khắc phục được sự cố, các bên có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng.

Điều 9. Chấm dứt hợp đồng

Hợp đồng chấm dứt trong trường hợp:

Hết hạn hợp đồng;

Các bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng;

Một bên vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ hợp đồng;

Trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng theo luật quy định, một trong các bên thể tiếp tục thực hiện hợp đồng thì có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng

Bên đơn phương chấm dứt hợp đồng phải thông báo trước cho bên kia trước 07 ngày.

Điều 10. Điều khoản bảo mật

Các bên cam kết bảo mật tuyệt đối các bất kì thông tin hoặc tài liệu nào có chứ thông tin bảo mật của các bên cho đến khi: công ty đã chấm dứt hoạt động; các thông tin mật đã được phổ biến rộng rãi trước công chúng. Không mua bán, sử dụng, chuyển giao hoặc thu lợi theo một cách thức nào đó tiết lộ thông tin mật mà mình đã nhận được trong quá trình thực hiện hợp đồng.

Điều 11. Điều khoản chung

Hợp đồng này được lập thành 02 bản tiếng Việt, mỗi bên giữ 01 bản, có giá trị pháp lý như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản trong hợp đồng và đảm bảo bí mật thông tin.

Trong suốt quá tình thực hiện hợp đồng, nếu có phát sinh hoặc điều chỉnh nào liên quan đến hợp đồng này thì mọi phát sinh, điều chỉnh đó phải được lập thành văn bản và ký bởi hai bên trước khi có hiệu lực.

ĐẠI DIỆN BÊN A

(Ký và ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN BÊN B

(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu 2:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN THỎA THUẬN

(V/v: …………………)

Căn cứ Bộ luật Dân sự 2015

Căn cứ vào ý chí của các bên.

Hôm nay, ngày…..tháng…….năm 20……, tại………………………..

Chúng tôi gồm có:

BÊN A CÓ ẢNH CÁ NHÂN: ………………………………..

Địa chỉ:…………………………………

Điện thoại:……………………………..

Email:………………………………….

BÊN B SỬ DỤNG ẢNH CÁ NHÂN: ……………………………….

Địa chỉ:…………………………………

Điện thoại:……………………………..

Email:……………………………….…

Cùng thống nhất ký kết Bản thoản thuận với những điều, khoản sau:

Điều 1. Xác nhận ……………

……………………………………….. ………………………………………..

……………………………………….. ………………………………..

Điều 2. Cam kết của Bên A

………………………………………….

………………………………………..

Điều 3. Cam kết của Bên B

………………………………………..

………………………………………..

Điều 4. Điều khoản chung

4.1. Bản thoản thuận này có hiệu lực từ ngày ký;

4.2. Bản thoản thuận được lập thành 02 (hai) bản có giá trị như nhau do mỗi bên giữ 01 bản.

ĐẠI DIỆN BÊN A

(Ký và ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN BÊN B

(Ký và ghi rõ họ tên)

Xem thêm:

Như các bạn đã thấy, mẫu thỏa thuận sử dụng hình ảnh thường bao gồm các thông tin như: tên tuổi và các thông tin liên lạc của người cung cấp hình ảnh. Bên cạnh đó là những mục đích, phạm vi sử dụng hình ảnh, quyền sở hữu trí tuệ và quyền riêng tư, các điều khoản, điều kiện khác liên quan đến việc sử dụng hình ảnh.

Trên đây là toàn bộ những chia sẻ của Thuthuatnhanh.com về mẫu thỏa thuận sử dụng hình ảnh cá nhân. Hy vọng sau khi tìm hiểu và biết được các mẫu thỏa thuận này các bạn sẽ có được bản thỏa thuận, hợp đồng hợp lý mang tới lợi ích cho cả đôi bên khi sử dụng.

Sau cùng chúc mọi điều tốt đẹp, thành công sẽ đến với các bạn!

Những bài liên quan

Back to top button